• Home
 • Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) 10.07.2023 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır:

1. Ziyaretçi:

Adres: İl / İlçe (Bundan böyle “Kişisel Veri Paylaşan” olarak anılacaktır.)

2. NETROEL TECHNOLOGY LTD:

Adres: SERBEST LİMAN VE BÖLGE POSTA KUTUSU NO: 1236 GAZİMAĞUSA (Bundan böyle “Kişisel Veri Alan” olarak anılacaktır.)

Kişisel Veri Alan ve Kişisel Veri Paylaşan ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Sözleşme’de tanımlandığı şekilde Kişisel Veri Paylaşan tarafından Kişisel Veri Alan taraf ile paylaşılan Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin Taraflar’ın hak, yükümlülük, risk ve borçlarının belirlenmesidir.

4. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan ibareler, aksi açıkça belirtilmediği sürece 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK“) ‘Tanımlar‘ başlıklı 3. (üçüncü) maddesinde tanımlanmış olan anlamı taşıyacaklardır. Bunun haricinde aşağıdaki ibareler, aşağıda verilen anlamları haizdir:

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Veri Alan: NETROEL TECHNOLOGY LTD anlamına gelir.

Kişisel Veri Paylaşan: Ziyaretçi anlamına gelir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, Kişisel Verilerin İşlenmesi’nde, KVKK başta olmak üzere, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuatı bildiklerini; Ana Sözleşme’nin ifası süresince birbirlerinden edindikleri veya karşı taraf adına elde ettikleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri bakımından, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunması alanında yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girebilecek olan her türlü ulusal ve uluslararası mevzuata (kişisel veriler mevzuatı) tabi olduklarını ve kişisel veri işledikleri tüm işlem süreçlerinde bu mevzuata uyumun yasal yükümlülükleri dahilinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) tarafından yayınlanacak olan Kurul Kararları ve Rehberlerde ortaya konulan ilkelere de kişisel veriler mevzuatı dahilinde riayet edeceklerini; kitapçık, dergi ve sair yayınları takip edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kişisel Veri Alan, Sözleşme kapsamına dahil tüm işlem süreçlerinde, kişisel verileri, yalnızca Kişisel Veri Paylaşan’ın yazılı talimatları doğrultusunda, Sözleşme gereği ifa edilen işlerin ve emredici hukuk kurallarının gerekli kıldığı ölçüde ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde işleyebilecektir. Kişisel Veri Alan, Kişisel Verileri’n hukuka aykırı olarak işlenmesini, saklanmasını, aktarılmasını ve hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin kaybı, yok olması, zarar görmesi, değiştirilmesi gibi tehlikeleri engellemekle sorumlu olup, bunları teminen her türlü hukuki, idari ve teknik tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Alan, Sözleşme kapsamında, Kişisel Veri Paylaşan’a aktardığı/aktaracağı kişisel verileri, kişisel veriler mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak elde ettiğini, işlediğini ve aktardığını; kişisel veri sahiplerini kişisel veriler mevzuatında düzenlenen hükümlere uygun olarak aydınlattığını ve yalnızca gerekli hallerde aydınlatmaya dayalı açık rızalarının alındığını kabul ve beyan etmektedir.

Kişisel Veri Alan, Kişisel Veri Paylaşan tarafından kendisine aktarılan/aktarılacak olan Kişisel Veriler’i, Kişisel Veri Paylaşan’ın yazılı onayı olmaksızın, Sözleşme gereği ifa edilen işlerin kapsamı dışında, hiçbir amaçla ve hiçbir surette kullanmayacak, işlemeyecek, arşivlemeyecek ve yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacak ve paylaşmayacaktır. Kişisel Veri Paylaşan’ın yazılı onayı, Kişisel Veri Alan’ın kişisel veriler mevzuatından doğan yükümlülüklerini ve özellikle veri güvenliğine ilişkin tedbirleri alma yükümlülüğünü bertaraf etmeyecektir. Kişisel Veri Paylaşan’ın yazılı onayı olsa dahi, veri aktardığı üçüncü kişileri, Kişisel Veriler mevzuatına uyum ve veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler hakkında uyaracağını, bu kişilerin ihlallerinden Kişisel Veri Paylaşan’a karşı müteselsilen sorumlu olacağını ve ayrıca gerekli olması halinde Kurul’dan alınması gereken izinleri alarak ve taahhütleri sunarak aktaracağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kişisel Veri Alan, Kişisel Veri Paylaşan tarafından kendisine özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması halinde, söz konusu kişisel verileri, KVKK’nın 6’ncı (altıncı) maddesi, ilgili ikincil mevzuatta yer alan hükümler ile Kurul kararlarına uygun olarak, ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde işleyecek ve aktaracaktır. Kurul tarafından belirlenen/belirlenecek olan yeterli önlemleri takip edecek ve uygulayacaktır.

Kişisel Veri Alan, Sözleşme kapsamına dahil tüm işlem süreçlerinde, Kişisel Veri Paylaşan tarafından bu yönde bir talep bulunması halinde, Kişisel Veri Paylaşan tarafından kendisine iletilen aydınlatma ve/veya rıza metinlerini, Kişisel Veri Paylaşan’ın belirlediği esas ve usullere uygun şekilde kullanmayı kabul ve beyan etmektedir.

Kişisel Veri Alan, kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından KVKK’nın 11. (onbirinci) maddesi kapsamında yapılacak başvuruların kanuna uygun şekilde ve yasal süresi içinde cevaplanabilmesi için gerekli altyapıyı ve idari gereklilikleri sağlayacak, Kişisel Veri Paylaşan’a ilişkin bir başvuru veya şikayette bulunulması halinde, derhal (her halükarda en geç 2 (iki) iş günü içinde) Kişisel Veri Paylaşan’a bilgi verecek ve başvuru veya şikayet sahibi kişiye verilecek cevap konusunda Kişisel Veri Paylaşan ile mutabık kalacaktır. Kişisel Veri Alan, kendisine iletilen tüm şikayet ve talepler hakkında Kişisel Veri Paylaşan’a her türlü desteği vermeyi; bilgi ve belgeyi iletmeyi ve iş birliğinde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kanunlardan doğan durumlar saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Kişisel Veri Alan, Kişisel Veri Paylaşan tarafından kendisine aktarılmış olan veya Sözleşme kapsamında Kişisel Veri Paylaşan adına elde ettiği kişisel verileri silmek, yok etmek ve bu verilerin kaydedildiği her türlü fiziki veya elektronik kayıt ortamını Kişisel Veri Paylaşan’ın talebi halinde Kişisel Veri Paylaşan’a teslim etmekle yükümlüdür. Kişisel Veri Alan, KVKK ve ilgili ikincil mevzuata uygun bir biçimde Kişisel Veri Paylaşan’ın kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, değiştirilmesi ve benzeri taleplerini yerine getireceğini kabul etmektedir.

Kişisel Veri Alan, çalışanlarının, taşeronlarının ve/veya veri aktardığı herhangi bir üçüncü kişinin ve onun çalışanlarının işbu maddede düzenlenen yükümlülüklere riayetinden ve bu yükümlülüklere aykırılıktan doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Kişisel Veri Paylaşan’a karşı sorumludur. Kişisel Veri Alan, bu kapsamda, kişisel verilere erişimi olan personeline gerekli eğitimleri vermeyi, uyarılarda bulunmayı ve gerekli idari ve teknik tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel Veri Alan, Sözleşme gereği ifa edilen işler kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetleriyle sınırlı olmak kaydıyla, ilgili faaliyetlere ilişkin tüm kayıt ve dokümanların, mevzuata ve işbu Sözleşme’ye uygun olup olmadığının denetlenebilmesi için Kişisel Veri Paylaşan’a yetki verdiğini, Kişisel Veri Paylaşan’ın bu denetim yetkisi kapsamında her türlü makul taleplerine karşılık vereceğini, bu kayıt ve dokümanları halin icabına göre Kişisel Veri Paylaşan’a göndereceğini veya Kişisel Veri Paylaşan’ın erişimine açacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kişisel Veri Alan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kişisel veri işleme faaliyetlerine yönelik olarak denetim yapabileceğini bildiğini ve böyle bir denetim olması durumundan haberdar olur olmaz Kişisel Veri Paylaşan’ı bilgilendirmeyi kabul ve beyan eder.

Taraflar, işbu maddede düzenlenen yükümlülüklere, Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak riayet edeceklerini kabul ve beyan ederler.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veriler, ancak bu KVKK’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

8. GİZLİLİK

İşbu Sözleşme kapsamında “Gizli Bilgi”, Taraflar’ın diğer tarafa, işbu Sözleşme’nin imzasından önce veya sonra, doğrudan veya dolaylı olarak, yazılı sözlü, elektronik formatta veya sair şekillerde açıklanan veya açıklanacak, Taraf varlıkları, tesisleri, ürünleri, hizmetleri, projeleri, faaliyetleri, projeksiyon ve tahminleri, planları, patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dâhil Taraflar’ın yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, personel bilgileri, müşteri listeleri, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği ve diğer tüm kişisel veriler, ticari sırlar, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, tedarikçiler ve Taraflar’dan birinin diğer Taraf’a temin ettiği her türlü doküman, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel veya makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi ifade etmektedir. Gizli Bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli ve/veya müseccel oldukları belirtilmese dahi Gizli Bilgi olarak kabul edilir.

Taraflar, Sözleşme’nin veya burada öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında elde ettikleri tüm bilgileri, ‘gizli’ olarak belirtilmiş olmaları gerekmeksizin, mutlak şekilde gizli tutmayı taahhüt ederler. Taraflar, Sözleşme’de açıkça izin verilen durumlar dışında, gizli bilgileri, karşı tarafın yazılı iznini almaksızın ifşa etmemeyi ya da kullanmamayı taahhüt eder. Taraflar, gizlilik yükümlülüğü kapsamında, her türlü bilgiyi kendi personeline sadece ihtiyacı ölçüsünde ifşa edecek, kendisine bilgi ifşa edilen personelin gizlilik yükümlülüğüne riayetinden sorumlu olacaktır.

İşbu maddede belirtilen gizlilik yükümlülüğü

(i) ifşa anında alıcı tarafın bilgisi dahilinde veya zilyetliğinde bulunan, alıcı tarafın meşru yollarla edinmiş olduğu ve ifşa eden tarafa karşı herhangi bir gizlilik yükümlülüğü altında bulunmadığı bilgilere;

(ii) ifşa anında zaten kamunun bilgisinde bulunan ya da ifşa tarihinden sonra alıcı tarafın herhangi bir yükümlülüğünü ihlâli olmaksızın hukuka aykırı olmayan bir yolla yayımlanan veya kamuya açık hale gelen bilgilere;

(iii) alıcı tarafın kendisinin bağımsız olarak bulduğunu veya geliştirdiğini ya da kendisinin bu bilgileri ifşa eden taraftan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ve ifşa etmeme yükümlülüğüne tabi olmaksızın elde etmiş bulunan bir üçüncü kişiden edindiğini kanıtlayabildiği bilgilere;

(iv) Tarafların artık gizli olmadığını açıkça kabul ve beyan ettikleri bilgilere; ve

(v) yürürlükteki kanunlar ya da yetkili idari ya da adli makamların karşı konulması mümkün olmayan karar ya da emirleri çerçevesinde ifşa edilmesi zorunlu olan bilgilere

uygulanmayacaktır.

Yürürlükteki kanunlar ya da yetkili idari ya da adli makamların karşı konulması mümkün olmayan karar ya da emirleri çerçevesinde zorunlu olmadıkça ya da aksi yönde usulüne uygun olarak karşı taraftan alınmış bir muvafakat olmadıkça Taraflar, Sözleşme hakkında herhangi bir basın bülteni çıkaramaz, kamuya veya herhangi bir kişiye açıklama yapamaz, sosyal medya mecralarında yayınlayamaz, tanıtamaz, paylaşamaz. Muvafakat halinde, yapılacak açıklamanın zamanı, içeriği ve mecrası konusunda muvafakat eden tarafın yazılı mutabakatı aranır.

Taraflar, Gizli Bilgiye erişime, hem Sözleşme’nin gereği gibi ifasını mümkün kılmak için erişmesi gereken personel bakımından hem de gerekli olan bilgi bakımından sınırlama getirecektir ve ilgili personelin işbu gizlilik yükümlülüklerine riayetini sağlayacaktır. Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydı ile her bir Taraf, diğer tarafın gizli bilgilerini ve ticari sırlarını korurken, en az kendi gizli bilgisine gösterdiği kadar özen gösterecektir.

Taraflar, bilgilerin yazılı olanlarının orijinallerini, diğer tarafın izni ile hazırlanmış kopyaları ve özetlerini, sözlü olarak ifşa edilen bilginin bütün yazılı dökümleri ve notlarını, elektronik ortamda saklanan bilgilerin ise tüm kopyalarını ve bu çerçevede kayıtları içeren tüm belgelerini, diğer tarafın yazılı talebi üzerine derhal (ve her halükarda en geç 7 (yedi) gün içerisinde) iade edecek ve/veya yazılı talimat üzerine imha edecek/kayıtlarından silecek ve bu işlemlerin tamamlandığına ilişkin olarak yetkilileri tarafından imzalı bir beyanı diğer tarafa verecektir.

Taraflar, işbu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğüne Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak riayet edeceklerini kabul ve beyan ederler.

9. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda geçersiz olması veya herhangi bir hukuki düzenlemeye veya bir devlet kurumunca verilmiş bir karara aykırılık taşıması veya başkaca bir sebeple uygulanamaz nitelikte olması veya herhangi bir mahkemenin uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde, işbu Sözleşme’nin diğer tüm hükümleri geçerliliğini, bağlayıcılığını ve uygulanabilirliğini korur.

10. SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik her iki Taraf’ın da imzasını taşıyan zeyilnameler ile düzenlenecek olup; söz konusu zeyilnameler Taraflarca imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

11. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi amacıyla yapılacak olan bütün ihbarlar, talepler ve diğer yazışmalar için Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yazılı adresleri, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 21. maddesi ve 148/a maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgâhları kabul edilir ve bu adreslere yapılan tebligatlar Taraflar’a yapılmış sayılır.

Taraflar’ın işbu Sözleşme’de belirttiği adresler tebligat adresleridir. Taraflar’ın belirttiği adres ve iletişim bilgilerinde olabilecek değişikler, değişimi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde, tarafların Sözleşme’de belirtilen adres ve iletişim bilgilerine yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

12. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

Sözleşmenin ihlali halinde her iki Taraf da sözleşmeyi feshedebilecektir. Şöyle ki, Taraflar’dan her biri diğer Taraf’ın sözleşmeyi ihlal etmesi halinde Sözleşme kapsamında kendi borç ve yükümlülüklerini derhal askıya alma, sınırlama veya feshetme hakkına sahiptir. Bu halde ilgili Taraf, ihlal eden Taraf’a Sözleşme kapsamındaki tanıtım faaliyetlerini durdurması talimatını verebilecektir. İhlal eden Taraf kendisine verilen bu talimatlara uygun davranarak derhal faaliyetini durduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de düzenlenen derhal fesih halleri saklı kalmak kaydıyla, Taraflar, karşı tarafın Sözleşme’deki yükümlülüklerini tam ve zamanında ifa etmemesi ya da eksik ifada bulunması ve yazılı ihtara rağmen 15 (on beş) gün içinde söz konusu aykırılığın düzeltilmemesi halinde, Sözleşme’yi haklı nedenle feshetme ve maruz kalınan, kalınacak zararlarını karşı taraftan talep etme hakkına sahip olacaktır.

13. DELİL VE UYGULANACAK HUKUK

Taraflar, aralarında gerçekleşmiş olan her türlü mailin ve mesajlaşmanın delil niteliğini haiz olduğunu kabul ve beyan ederler. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

14. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’ na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme’nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme’nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme GAZİMAĞUSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

SATNAKİT

NETROEL TECHNOLOGY LTD